Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasičská technika, přístroje a zařízení.

5. 6. 2008

 

Starodávný systém „dopravy“ vody k hašení požárů spočíval v tom, že se vytvořil řetěz pomocníků, kteří si podávali konve s vodou od vodního zdroje, od toku řeky nebo potoka, či louže nebo studny k místu ohně. Jeden řetěz přesunoval konve naplněné vodou a druhý řetěz podával prázdné konve. Šlo o velmi primitivní způsob vyžadující, aby každý dobrovolník přispěchající k likvidaci požáru si vzal vlastní konev nebo putnu.

Krátce před založením sboru hasičů měla obec k dispozici 100 košů na vodu, kterými se voda k požáru donášela. Koše byly vysmolené a tím se zabránilo unikání vody.

Převratné změny a zkvalitnění požární ochrany přinesla stále se zdokonalující technika a speciální přístroje používané k hašení ohňů.

Základním hasicím zařízením byla později požární stříkačka. Pro přísun vody od stříkačky k proudnicím sloužily hadice s rychlospojovacími koncovkami.

Vozová stříkačka byla prý vynalezena v roce 1518 Antonínem Platnerem v Augspurce.

Obrazek

 

Ruční hasičská stříkačka

První hasičská stříkačka.

Druhým historickým mezníkem v působení hasičského sboru lze označit čtvrtek 20.srpna 1885, kdy byla dodána do naší obce objednaná hasičská stříkačka s příslušenstvím a následující dny (pátek a sobota) se 38 členů dobrovolného hasičského sboru zúčastnilo instruktáže obsluhy stroje.

První hasičská stříkačka byla dvouproudová s měděným větrníkem, regulátorem, se sacím průměrem válců 130 mm. Výbavu tvořilo 220 m hadic se šroubením, 6 m savic, 4 svítilny, rákosem opletený sací koš a příslušené nářadí: klíče, kladivo, olejnička, provaz k sacímu koši a další drobnosti.

První veřejné cvičení s novou stříkačkou se uskutečnilo následující neděli, kdy členové sboru vyšli v plné zbroji od školy pod dřívější silniční podjezd (most) v lokalitě pod Vondrovým kopcem, kde proběhla ověřovací zkouška a cvičně bylo stříkáno na hospodářskou usedlost č. 102 (na kopci, tehdejší Fišarův statek) a druhým cvičným objektem byla chalupa pod kopcem č. 83. Na zkoušku přihlížel velký počet občanů, obecní zastupitelé a členové hasičstva. Přítomní byli i další hosté, především zástupce továrny Františka Smékala z Čech u Olomouce, ředitel Bedřich Novák, dále velitelé hasičů z okolních sborů. Z České Třebové Josef B. Hubálek, dále z Ústí nad Orlicí učitel obecné školy a cvičitel hasičského sboru Julius Kocián a náčelník stříkačníků Julius Vincenz rovněž z Ústí nad Orlicí.

Obrazek 

 Ruční hasicí stříkačka ( berlovka 1910 )

 Prokázanou zkouškou byla stříkačka uznána za výtečnou a přítomnému řediteli zastupující jmenovanou firmu byla vyslovena všeobecná spokojenost. Podrobný průběh zkoušky a docílené technické parametry první dlouhotřebovské stříkačky byly publikovány v časopise Český hasič v čísle 24 ročníku 1885 na str. 191. Za stříkačku bylo zaplaceno 800 zlatých v hotovosti a zbývající část 283 zlatých a 54 krejcarů byla proplacena dne 8. září 1885 poštou. Takže celkové pořizovací náklady na první hasičkou soupravu činily 1.083 zlatých a 54 krejcarů.

Přihlížejících při zkoušce první hasičské stříkačky bylo mnoho a bylo slyšet i několik připomínek. Přesto, že už je to dávno, jedna z nich se uchovala, tak ji v nezměněné podobě citujeme: „Dobře by bylo, abychom drahé tyto věci aspoň 50 let jen pro parádu míti mohli.“

Pro celou obec to byla mimořádná a dějinná událost. Po zkoušce stříkačky a vyčištění i uložení nářadí se konala v hostinci u Vychánků č. 157 (což byl předchůdce Václava Vaňka staršího) přátelská zábava. Čepování piva bylo svěřeno členovi sboru Františkovi Stránskému č.155. Zábava proběhla v radostné atmosféře a my se o ni zmiňujeme proto, že je již nostalgickou vzpomínkou spjatou se zrodem dobrovolného hasičstva v naší obci.

Lezecké a ochranné nářadí se v době začátku sboru sestávalo:

- ze dvou dvouštenýřových žebříků z jasanového dřeva s kamzíkovými háky v hodnotě 14 zlatých a 96 krejcarů od firmy Smékal. (firma R.A. Smékal, továrna na stříkačky a hasičské nářadí byla po r. 1899 v Praze na Smíchově).

- ze 4 střešních kratších kovaných žebříků z měkkého dřeva, které zhotovil
p.Fait za 8 zlatých,

- ze 2 přístavných žebříků,

- ze 2 střešních žebříků.

Celková inventární hodnota zmíněného nářadí činila 27 zlatých a 96 krejcarů.

V roce 1886 byl pořízen k první stříkačce naviják, který vyrobil místní kolář p.Josef Bělina č. 184 za 7 zlatých a 30 krejcarů. Pro úplnost dodáváme, že uvedené kolářství nacházející se východně od hostince p. Václava Vaňka již neexistuje, objekt byl zbourán při rozšiřování silnice.

 

Druhá stříkačka.

Druhá stříkačka byla čtyřkolová dodaná 27. prosince 1899 firmou R.A. Smékala Praha, Smíchov. Měla dostřik při jedné proudnici 35 m, při dvou proudnicích 24 m. Dle vykonané zkoušky, za účasti zástupce firmy R.A.Smékala p.Franty Pulpána, starosty obce p.Šáry, velitele hasičů p.Františka Kováře a členů sboru, vyhověla předpisům zemské hasičské jednoty. Zaplacená v hotovosti 911 zlatých p.Pulpánovi.

 

V roce 1900 vlastnil sbor :

1 stříkačku čtyřkolovou

1 stříkačku dvoukolovou

1 stříkačku ruční

vůz na hadice, dále

žebříky, háky, 90 košů a drobné nářadí v celkové inventární ceně 4.416 korun.

 

Třetí motorová stříkačka.

Dne 8.března 1931 konala se v budově místní kampeličky společná schůze výboru hasičského, zástupců obce a místní kampeličky k zakoupení nové motorové stříkačky. Přítomen byl i majitel továrny na stříkačky p.Václav Stratílek z Vysokého Mýta. Po delším jednání bylo usneseno zakoupit motorovou stříkačku se šestiválcovým motorem, model 323, za cenu 58000 Kč. Na nákup motorové stříkačky byl vystaven dlužní úpis va výši 42000 Kč v místní kampeličce. Technická zkouška stříkačky proběhla ve Vysokém Mýtě dne 1.července 1931 a zápis byl vyhotoven 9.července 1931.
ObrazekObrazek


Motorová stříkačka z roku 1931, vyrobená firmou Stratílek z Vysokého Mýta

 


Motorová stříkačka byla dovezena 17.července 1931. V neděli 19.července 1931 byla provedena zkouška na nejvyšší bod dostřiku na statek p.Václava Fišara č.102. Stříkačka byla shledána úplně spolehlivou. Po ukončené zkoušce byla slavnost na Sokolském hřišti.

V současné době jsou používány motorové stříkačky PPS-8 a PPS-12. Ve výbavě požárního sboru je i plovoucí čerpadlo PČ-800 s motorem Honda.

 Obrazek

 Obrazek

 


 

Motorová stříkačka PPS-8  Motorová stříkačka PPS 12


Dopravní technika.

Zásluhu na tom, aby se hasiči dostavili k ohni co nejdříve, měli u potažních stříkaček i koně. Ponejvíce k přesunům takových potažních stříkaček byl využíván pár rychteckých koní, neboť byli nejblíže.

Vzpomeňme při této příležitosti na pár hnědáků zapřáhaných do potažní stříkačky. Ve dvojspřeží po levé straně (podsední) to byla spolehlivá kobyla Minda a vpravo (náruční) vytrvalý valach Tarzan.

Uváděné koňské spřežení bylo posledním při přesunech potažní stříkačky a dopravovalo ji v kteroukoliv denní nebo noční dobu.

O koupi dopravního prostředku pro účely požární bylo poprvé jednáno dne 22.ledna 1937, kde se projednávalo zakoupení autobusu. Další jednání proběhlo 1.července 1938 a schválena koupě starého autobusu od pana Mlynáře z Jehnědí, který dříve jezdil na lince Ústí nad Orlicí - Vysoké Mýto. Cena byla stanovena na 6600 Kč. Bylo rozhodnuto, že bude přestavěn na dopravní hasičské vozidlo. Přestavba byla svěřena místním řemeslníkům. Dřevěnou nástavbu zajistil kolář pan Karel Vaněk (č.p. 72) a kovovou část kovář Ladislav Rybka. Oprava motoru byla svěřena panu Strnadovi z Ústí nad Orlicí.
ObrazekObrazek

 
 

 

 Populární „Andula“, zprovozněná r.1939. Levý obrázek : čelní pohled na vůz. Pravý obrázek (od leva): Jan Pávek, Bohuslav Pirkl, Josef Rybka, Jaroslav Kašpar.

 

V neděli 30.července 1939 pořádána slavnost odevzdání nového vozu. Slavnost byla zahájena pochodem s hudbou, z Vondrova kopce na Sokolské cvičiště. Zde proběhla výstava strojů jak ručních tak i motorových, včetně ukázek.

Vůz všemi nazývaný „Andula“ sloužil až do roku 1964, kdy byl nahrazen vyřazeným vozidlem z armády T-805. Rovněž Tatra byla přestavěna na dopravní hasičské vozidlo.

 Obrazek 

Přestavěná vojenská Tatra T-805 na požární dopravní vozidl

V roce 1986 byla Tatra nahrazena automobilem AVIA 20 Furgon. V roce 1988 byl přidělen hasičům dopravní vůz AVIA 31 DVS12, který slouží až do dnešní doby.

ObrazekHasičský vůz Avia 31 DVS12